Podmínky

Potvrzuji, že své dítě závazně přihlašuji na letní dětský tábor. Seznámil(a) jsem se se všeobecnými pokyny provozovatele, souhlasím s nimi a zavazuji se uhradit ve stanovených termínech zálohu i doplatek ceny dětského tábora. Beru na vědomí, že zaplacená záloha je nevratná, doplatek lze vrátit pouze v případě vážných zdravotních problémů. Nejsem si vědom(a) žádných závažnějších omezení, která by ohrozila zdravotní stav či bezpečnost dítěte během letního tábora, na který jej přihlašuji. V případě, že dojde ke zdravotním či jiným komplikacím, zavazuji se po dohodě s hlavní vedoucí vyzvednout si dítě osobně a bez prodlení. Prohlašuji, že dítě bude respektovat řád a pokyny vedoucích na táboře. V opačném případě jsem připraven(a) nést následky v podobě vyloučení (bez nároku na finanční vyrovnání) či finanční úhrady vzniklé škody. Souhlasím s tím, že se mé dítě přihlášením na tábor stává členem Brandýského klubu dětí. Podepsáním přihlášky na tábor zároveň potvrzuji, že jsem dítě seznámil(a) s přísným zákazem požívání alkoholu, omamných látek a kouření během tábora.